14 June 2024

Unipkaami, ikitut ihumagiyauyut pidjutauyut uvalu ihumablutik-pivaliablutik inuuhiit uvalu huiqtut. “Aadjudjuk Tuqqujuq, Maligaq Love” ulapqidjut pidjutaujuq hapkununga ihuaqtumik ihumaliurutinun, ajurnavjaktuq ulapqijut qiniqhiajaami nunarjuami talvani tuqudjutivaktun piqpagijamingnik. Havaktauhimayuq iligiinin ayuittiaqhimayut, una aalangayuq ulapqidjut tunihiyuq itquumayumik atuqhimayamingnik tapkua qiniqhiablutik ayungnaqtunik atuqtauyunik uvalu hakugingniit inuit atadjutait. Uvani titiraqhimaniani, uqarniaqtugut allatqiinik hanaqidjutikharnik talvuuna “A ulapqidjutikhaq Huiqhimayunik, Maligaq Love” qinirlutalu qanuq auladjutikharnik ulapqiyunik titiraqhimayunik, ulapqilukaaktunik auladjutikharnik, ihumaminilu anginirmik.

Tamna Narative: Auladjutikhaq talvuuna Inuuhitigun Amingnaqtukkut

Uumatimi “Aliat Tuquniq, Maligaq Love” iquyuq tigluktuqtuq ulapqiyuq aulayumik inuuhikkut. Tamna ulapqidjut ilitugipkaivakhimayuq uvaptingnun ayuittiagiikhimayukharnik taima akuktauhimayuq talvani tingmiarvingmi aanniarutiqaqtunik, aulatitivakhimayuq auladjutikharnik anginirmik ihumamitigun qiniqhiayaangat huiqhimayunik. Taima ulapqiyut aulahimaaqtiluni ulapqinikkut, aulaliqtun ihumagiyainik taima aulatitingitun auladjutikhangit kihimi ayungnautigivakhimayaingit nanminigiyainik ihumagiyainik inuuhirmini huirvianganilu.

Tamna titiraqhimayuq ulamningit nivyaangitunik, piyaangat pianaqtunik allatqiinik akuliarnik unipkaanganik tamangnik ulapqiaqtuqtunik. Una upautidjut ilayuq qanuraaluktut himmautinga akhuuqulugillu ulapqiyut naunairiami qanurittaakhaanik ihumaliuqtamiknik. Tamna ulapqidjut titirarniq ihuaqtuq unalu quvianaittuq, ihuaqtumik naunaipkaqtaa qanurittaakhaanik ayurhautinga ayurhautinga akhuraaluklu pilaqutingit qanuriliurutingit tahapkununnga. Talvuuna una naunaituq taima “A ulapqidjut Huiqhimayunik, Maligaq Love” ilautquyait ulapqijut ihumagiyaangat qullirutikharnik talvuuna inuuhiptingnik auladjutikharnik auladjutikharniklu piqpagiyainik.

Ulapqiuyanik Ihuaqhaiyit: Balancing Niruarijangit imaalu Qanuriliurutait

“Ulapqiniq Tuqunikkut, Maligaq Love” aadjikiiktumik avugiiktumik ulapqidjutmik tapkua naunaiyaqhimayut uqumaitpalaangit piyakhat. Ulapqiyut tuniyauyut amigaitunik, attautit tigumiaqhugit angiyumik hulaqutinik hapkununga ayuittiaqhimayut uvalu inuit atuqtait. Hapkua piumayait aktilaangit inmikkut akhuuqhutik, ulapqiyut piyaangini ayungnaqtut inuuhiit uvalu hulaqutit ihumaliurutitik pidjutiqangniaqtut aalanun.

Tamna ulapqidjut hanalrutingit havakhimayut aulatitiyaangat ayungnautikharnik amigaqhuutiqaqqanlu, naunaiyaiyaangat taktarutikharnik uliisingit uliisingit talvuuna mikhaatigun. Taima pianaqtun auladjutikharnik, qayagiyumik ihumaliuqtukhat pidjutikharnik atuqtakharnik ihumagiyainik, uqumaitilaaqlugit qilaminuaq pidjutikharnik talvuuna hivutunigaalukmik atuqtauffaaqtukharnik. Una avighimayuq qitqani ulapqidjut uvalu nipaluagungnaiqhuni itiyumik ilaubluni, ulapqiyut ihumakkut maniliuqhutik aalialiangnikkut auladjutaini uvalu inuuhiit kahagaqtait.

Ihumakkut Havagvia: Lovemik Aqutut Aqutut

Pikpaginiq kivgaqtuiyuq qitqani ihumagiyauyumik “Aliat Tuquniq, Maligaq Love,” hatqiqtitni tamaita ilagiyat ulapqiniq. Piqatigiigutait pihimayut hapkunanga ayuittiaqhimayut ihuangitut kihimi kivgaqtuutauyut ihumakkut aktilaangit uvalu irniffaangnikkut. Talvuuna uummatiliqiyunik ilaulukaarniq piqpagiyainik, pianaqtun itqaumaquyut anginirmik ayungnautiqaqtunik taima inuit katitirutikharnik akuktaugiaqaqtun tuqutaugiaqaqtunik.

Ulapqidjut titirauyaqnikkut atugahaq uvalu nipitigut idjuhikhaa ihuaqhiyuumiqlugu ihumamun hulaqutit. Tamna tautuminaqtuq piniqtuq hanahimayuq, nivyaaqhuni nivyaaqhuni uvalu piniqtuq aadjikiiktumik aktilaaqniqmik. Nipaittut nipiit ihuaqtumik pidjutiqaqtut nivyaagutit, naunaiyaqhugit ihumakkut uqumaitpalaangit. Atautikkut, hapkua ilauyut piliuqhutik amigianaqtunik atuqhimayamingnik tapkua akuniraalungmut ulapqihuiqata.

Inirutaa: Akhut Qiniqhianiq Inuuhiqmun uvalu Tamainikkut

“Aadjudjut Tuqunikkut, Maligaq Love” naunaituq ulapqidjut qaitquyait ulapqiyut ihumagilugit ayungnaqtut atuqtauyut haffumuuna narrative, ulapqidjut, ulapqidjut, uvalu ihumakkut anginiqhait. Talvuuna huiqtunik piqpagiyainik, ayungnautigivakhimayaingit ulapqiyut aulatitiyaangat nanminigiyainik ihumagiyainik talvuuna inuuhingit auladjutikharnik auladjutikharniklu pauwaktuutikharnik inungnik katitirutikharnik. Ihumagiyamingnik unipkaamik, hulaqutinun piumayamingnik, uvalu ihuaqtumik tuhaqtidjutit, una ulapqidjut naunaiyautauyuq uuktuutauluni ilauqatigiingnikkut tuhaqtitinikkut qiniqhialutik ihuaqtumik pidjutainik. “Aadjudjut Tuqunikkut, Maligaq Love” ulapqingituq; Atuqhimayuq tamna qaitquiyuq ulapqiyut itqaumalugit hunat akhut inuuyaami uvalu piqpagilugit huiqnikkut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *